Huishoudelijk reglement

Artikel 1, algemene bepalingen

1.  De vereniging genaamd Haagse Sport Vereniging Celeritas, hierna te noemen “de vereniging”, is bij notariële akte opgericht op 9 mei 1907 en is gevestigd te “s-Gravenhage

2.  Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onze onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op ???? 2008

3.   De algemene vergadering stelt vast welke takken van sport door de vereniging beoefend worden. Bij de inwerkingtreding van dit Huishoudelijk reglement zijn de beoefende sporten Voetbal (veld en zaal), Softbal.

4.   Een tak van sport kan een eigen afdelingsbestuur hebben. Indien dit niet het geval is, treedt het algemeen bestuur als afdelingsbestuur op. Bij de inwerkingtreding van dit huishoudelijkreglement heeft Softbal een eigen  afdelingsbestuur.

Artikel 2, leden

1.  De vereniging bestaat uit:

- gewone leden

- niet spelende leden

- jeugdleden

- ondersteunende leden

- leden van verdienste

- ereleden

2.   Gewone leden: personen die in verenigingsverband actief deelnemen aan tenminste eén tak van sport van de vereniging en die tenminste 18 jaar oud zijn;

 3.    Niet spelende leden: personen die niet, of niet meer, deelnemen in competitieverband aan eén van de takken van sport, maar bijv. wel meetrainen;

4.   Jeugdleden: personen, die in verenigingsverband actief deelnemen aan tenminste éen tak van sport en nog geen 18 jaar oud zijn;

5.   Ondersteunende leden: personen, die de vereniging door een regelmatige geldbijdrage steunen, maar niet meer actief deelnemen aan een tak van sport;

Artikel 3, leden van verdienste en ereleden

1.  Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging en op voordracht van het algemeen bestuur door het algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

2.  Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het algemeen bestuur als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.

3.  Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

4.  Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het algemeen bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering..

Artikel 4, donateurs

1.  De vereniging kent naast leden ook donateurs.

2.  Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het algemeen bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het algemeen bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

3.  Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

4.  De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het algemeen bestuur

Artikel 5, het lidmaatschap

1.  De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop minimaal de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door het deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

2.  De kosten voor de aanmelding van leden worden door het algemeen bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

3.  Het algemeen of afdelingbestuur draagt ervoor zorg dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de betreffende sportbond.

Artikel 6, aanneming van leden

1.  Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het algemeen bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het algemeen bestuur over het al dan niet toelaten.

2.  Van de toelating wordt mededeling gedaan binnen het cluborgaan/website. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het algemeen bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het algemeen bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.

Artikel 7, beëindiging van lidmaatschap

1.  Beëindiging van het lidmaatschap moet voldoen aan het gestelde in artikel 7 van de statuten;

2.  Indien een lid wil overschrijven naar een andere vereniging geldt de volgende procedure:

-       het overschrijfformulier wordt bij het bestuur ingeleverd, waarna de penningmeester beoordeelt of het betreffende lid aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan; indien akkoord dan tekent hij het formulier; indien er nog verplichtingen uitstaan, dan dient het betreffende lid deze eerst te betalen, voordat de vereniging kan meewerken aan zijn overschrijving.

Artikel 8, rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 6van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

1.  Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.

2.  Zij hebben het recht deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

3.  Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.

4.  Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

5.  Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen.

Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken, c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of wens heeft ingediend.

6.  Zij hebben de plicht het algemeen bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

7.  Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

8.  Zij hebben de plicht om opgedragen taken die door het algemeen bestuur of algemene vergadering zijn opgelegd, uit te voeren (draaien van bardiensten, schoonmaken kleedkamers etc.)

9.  Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur of algemene ledenvergadering aangewezen commissies gegeven richtlijnen, en ook alsmede de voorschriften van de betreffende sportbond.

Artikel 9, straffen

1.  In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging en/of de betreffende sportbond, of waardoor de belangen van de vereniging en/of van de betreffende sportbond worden geschaad.

2.  Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de betreffende sportbond, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.

3.  Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de betreffende sportbond wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

4.  Bij Straffen opgelegd door het algemeen bestuur heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 1 maand na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst

5.   a. de volgende straffen kunnen door het  algemeen bestuur worden opgelegd:

       

       1. berisping;

          2. schorsing;

        3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);

     4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij  voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;

      5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor        een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;

        6. geldboete.

                   b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling                  gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling                     aan het lid worden medegedeeld.

                    c. Een opgelegde straf wordt in het clubblad of op de website                                     gepubliceerd.

                    d. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden                           opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan                  het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met                         uitzondering van het recht om in beroep te gaan.

                     e. Ontzetting/royement uit het lidmaatschap kan alleen worden                                  uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of                   besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke                       wijze benadeelt.

                         Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig                  mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met                         opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.

                   f. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten                   hoogste die bedragen die vooraf door het bestuur vastgesteld en in het                   clubblad/website zijn gepubliceerd.

Artikel 10, clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

       1.  shirt: rood/geel vertikaal gestreept

       2.  broek: zwart

       3.  kousen: zwarte kousen met rood/geel gestreept boord

                Met toestemming van het algemeen bestuur kan hier van afgeweken worden.

Artikel 11, Algemeen bestuur

1.  de vereniging heeft een algemeen bestuur en eventueel afdelingsbesturen (zie         verder artikel 15). Om algemeen bestuurslid te kunnen worden moet men meerderjarig en gewoon lid zijn. Het algemeen bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een nader aantal, door de algemene vergadering goed te keuren, leden.

2.  Onder het algemeen bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:

a.     de algemene leiding van zaken;

b.    de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;

c.    het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;

d.    benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

3.  Het algemeen bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het algemeen bestuur zo dikwijls als door de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen.

4.  Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

5.  Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over het zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig de meeste op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Artikel 12, het dagelijks bestuur

1.  De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden gesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

2.  Taken van de voorzitter:

1.    geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

2.    is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

3.  Taken van de secretaris:

1.    voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.

2.    heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem uit verenigingswege zijn toevertrouwd;

3.    zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

4.    zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;

5.    houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste zijn opgenomen.

4.  Taken van de penningmeester:

1.    beheert de gelden van de vereniging;

2.    zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;

3.    houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

4.    voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;

5.    brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het lopende verenigingsjaar.

Artikel 13, bestuursverkiezing

1.  Ieder algemeen bestuurslid treedt uiterlijk 2 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster.

1e jaar:      voorzitter, penningmeester en de helft van de overige leden

2e jaar:      secretaris en de andere helft van de overige bestuursleden

2.  De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het algemeen bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.

In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

3.  Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste 10 stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheids-verklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 14, kascommissie

1.  Conform artikel 12 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.

2.  De kascommissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid.

3.  Elk jaar treden 2 leden van de kascommissie af. Het plaatsvervangend lid wordt gewoon lid en een gewoon lid en een plaatsvervangend lid worden gekozen.

4.  De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

5.  Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 15, overige commissies

  1. Commissies kunnen worden benoemd door:

-       de algemene ledenvergadering;

-       het algemeen bestuur;

-       het afdelingsbestuur.

Alle leden van de vereniging, genoemd in artikel 2, kunnen lid worden van een commissie.

2.  Voorbeelden van commissies zijn pupillencommissie, juniorencommissie, seniorencommissie,  veteranencommissie, damesvoetbalcommissie, technische commissie, activiteitencommissie, pers- en propagandacommissie, sponsoringcommissie, clubhuiscommissie, materialen- en terreinencommissie en barcommissie

3.  De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken , voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.

4.  Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.

5.  Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.

6.  Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

7.  Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

Artikel 16, afdelingsbestuur

1.  Indien besloten wordt tot een afdelingsbestuur, dan bestaat een afdelingsbestuur minimaal uit 3 leden, nl. een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig moeten  zijn. Zij vormen het dagelijks afdelingsbestuur. Er kunnen ook overige leden toegevoegd worden, die door het dagelijks afdelingsbestuur kunnen worden voorgesteld.

2.  De leden van het dagelijks afdelingsbestuur wordt benoemd door de algemene ledenvergadering , mogelijk op voordracht van de afdelingsledenvergadering, de overige leden kunnen door de afdelingsvergadering benoemd worden..

3.   Ieder afdelingsbestuur regelt zelfstandig alle zaken, betreffende de beoefende sport, mits rekening wordt gehouden met de belangen van andere afdelingen en de gehele vereniging en volgens de gemaakte afspraken met het algemeen bestuur van de vereniging. Het afdelingsbestuur verzorgt zelf de contacten met de betreffende sportbond, voor zover dit het beoefenen van de sport betreft.

4.   Ieder afdelingsbestuur moet jaarlijks voor 1 juni een begroting indienen bij het algemeen bestuur. De begroting wordt zodanig aangepast en verwerkt in de begroting van de vereniging. Pas nadat de begroting van de vereniging is goedgekeurd kan door de afdeling over de gelden worden beschikt, volgens de afspraken gemaakt met het algemeen bestuur.

5.  het afdelingsbestuur heeft zich aan de goedgekeurde begroting te houden. Afwijkingen en wijzigingen behoeven de goedkeuring van het algemeen bestuur.

6.   de vertegenwoordiger van het afdelingsbestuur in het algemene bestuur, die op voordracht van het afdelingsbestuur door de algemene ledenvergadering voor deze functie wordt benoemd,  houdt het algemeen bestuur regelmatig op de hoogte van de gang van zaken en de plannen van de afdeling. Bij tegenstrijdige belangen van twee of meer afdelingen beslist het algemeen bestuur..

7.  Bij voorkeur voorafgaand aan de algemene jaarvergadering dient de afdeling haar afdelingsledenvergadering te hebben gehouden. In overleg met het algemeen bestuur wordt de datum bepaald. Op de afdelingsledenvergadering worden tenminste behandeld:

          - notulen vorige vergadering

       - ingekomen stukken

       - het op de algemene ledenvergadering uit te brengen verslag van de afdeling

       - beleid van het afdelingsbestuur

       - de aan de algemene ledenvergadering voor te stellen benoeming van nieuwe bestuursleden

       - de plannen voor het nieuwe verenigingsjaar

       - de ingediende begroting

       - wat verder ter tafel komt

       Voor de besluitvorming gelden dezelfde regels als gesteld in artikel 17  van de statuten, waarbij de leden afdelingslid moeten zijn..

8.   Voor een afdelingsbestuur geldt hetzelfde roulatieschema als gesteld in artikel 12 punt 1 van dit reglement.

9.  De leden van het algemeen bestuur hebben recht van toegang tot de vergaderingen van de afdelingen.

Artikel 17, Seniorenconvent

  1. Het senioren convent wordt benoemd door het algemeen bestuur. Het bestaat uit tenminste 5 leden, welke voor 2 jaar worden benoemd. Om lid te kunnen worden moet men tenminste 5 jaar lid zijn van de vereniging.
  2. Elk jaar treedt de helft  van het aantal leden af. Afgetreden leden zijn onmiddellijk herkiesbaar. Mutaties vinden plaats per begin van het verenigingsjaar en worden medegedeeld in de algemene ledenvergadering.
  3. Het seniorenconvent kiest uit hun midden en voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris.
  4. De taken van het seniorenconvent zijn onder meer:

-       het ondersteunen van het algemeen bestuur door o.a. het bestuur te adviseren op diens verzoek, te waarschuwen als naar de mening van het convent daar aanleiding toe is, te bemiddelen tussen algemeen bestuur en afdelingsbestuur bij conflicten, het doen van voorstellen tot verbetering en het behulpzaam zijn of adviseren bij het aantrekken en opleiden van kader

-       het op zich nemen van de bestuurstaken van het algemeen bestuur of afdelingsbestuur indien een bestuur tussentijds aftreedt en lopende zaken niet meer afhandelt of bij ontzetting van het algemeen bestuur.

  1. Voor het uitoefenen van bepaalde taken kan het seniorenconvent uit zijn midden een commissie benoemen. Bij het oplossen van geschillen bestaat deze commissie uit drie leden, namelijk de voorzitter van het convent en een door elk van de partijen aan te wijzen lid van het convent.
  2. Taakwaarneming bedoeld bij punt 4 dienen zo kort mogelijk te duren. Daartoe zal het convent binnen 6 weken na aanvang van zijn bestuurlijke taken een algemene ledenvergadering of afdelingsvergadering uitschrijven, waarop het nieuwe bestuur wordt gekozen. De voorzitter van het convent heeft tot de verkiezing van de nieuwe bestuur en de aanwijzing van een voorzitter, de leiding op de betreffende vergadering.

  3. Artikel 18, contributie

1.  De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene ledenvergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2.  Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

3.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

4.  Het algemeen bestuur is bevoegd een of  meerdere leden (gedeeltelijke) vrijstelling van contributiebetaling te verlenen, zulks met inachtneming van de amateurbepalingen van de betreffende bond.

Artikel 19, kostenvergoedingen

Het algemeen bestuur is  bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de betreffende sportbond vast te stellen normen en voorwaarden.

Artikel 20, gebouwen van de vereniging

1.  De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

2.  Het clubhuis is gedurende door het algemeen bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

3.  Het algemeen bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.

Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 21, wedstrijden

1.  De spelers zullen op een door het algemeen/afdelingsbestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.

2.  Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het algemeen/afdelingsbestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het algemeen/afdelingsbestuur.

3.  Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.

4.  De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.

5.  vallen wedstrijden van verschillende sporten samen, dan vindt overleg plaats tussen het algemeen bestuur en de betreffende afdelingsbesturen. Bij de besluitvorming wordt de volgende volgorde van belangrijkheid meegenomen:

       - promotie/degradatiewedstrijden

       - competitiewedstrijden

       - verkiezing voor vertegenwoordigende teams

       - toernooien

       - vriendschappelijke wedstrijden.

6.  Het algemeen/afdelingsbestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de betreffende sportbond toestemming is verleend.

7.  Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

8.  Een lid dat niet voldoet aan het gestelde bij punt 1 van dit artikel en bij een wedstrijd niet aanwezig is, kan, tenzij overmacht blijkt, door het algemeen/afdelingsbestuur geschorst worden voor twee wedstrijden. Indien meerdere keren niet volgens lid 1 van dit artikel gehandeld wordt, kan het algemeen bestuur overgaan tot schoring of royement van het betreffende lid.

Artikel 22, aansprakelijkheid van de leden

1.  Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van onze vereniging aangerichte schade. Elk geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

2.  Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de betreffende sportbond kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 23, sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 24, wijziging van het huishoudelijk reglement

1.  Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal moeten worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste 14 dagen.

2.  Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan/website gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

3.  Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 25, slotbepalingen

1.  In alle gevallen , waarin de statuten en/of huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het algemeen bestuur. Het rapporteert dergelijke gevallen en genomen beslissingen op de eerst volgende algemene ledenvergadering.

2.  Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

3.  Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad/website waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd op de algemene leden vergadering van de HSV Celeritas op .. november 2011

Sponsor worden?

Onze sponsoren

de Rijswijkse Vuurwerkhal, alleen 't beste!

Tweets van HSVCeleritas